தமிழ் - தமிழ் அகரமுதலி
    வைசூரி .

தமிழ் லெக்சிகன் - Tamil Lexicon
  • வைசூரி (M.L.) Small-pox ;

சென்னைப் பல்கலைக்கழகம் (DSAL)
  • n. < பால் +.Small-pox; வைசூரி. (M. L.)