தமிழ் - தமிழ் அகரமுதலி
  கேடு ; பருந்து ; கழுகு ;மரக்கலம் .

தமிழ் லெக்சிகன் - Tamil Lexicon
 • மரக்கலம். (திவா.) 4. Ship, sailing vessel;
 • பருந்து. பாறுடைப் பருதிவேல் (சீவக. 568). 2. Hawk, kite, falcon;
 • கழுகு. பாற்றுக்கும் பருந்துக்கும் (பாரத. புட்ப. 82). 3. Eagle;
 • கேடு. பாறுபடப் பறைந்த பன்மாறு மருங்கின் (புற நா. 359). 1. Ruin, damage;

பாப்ரிசிஸ் அகராதி - J.P. Fabricius Dictionary
 • s. a hawk, a kite, பருந்து; 2. a dhoney, a small vessel, மரக்கலம்.
 • III. v. i. run, flee, ஓடு; 2. fight, போரிடு; 3. give way at the bottom, பெயர். பாறல், v. n. running, ஓடல்; fighting, பொருதல். பாறிப்போக, to give way and fall aslant; to lean.

வின்சுலோ
 • [pāṟu] ''s.'' Hawk, kite, falcon, பருந்து. 2. A navigable dhoney, மரக்கலம். (சது.)
 • [pāṟu] கிறேன், பாறினேன், வேன், பாற, ''v. n.'' To run, to flee, ஓட. 2. To fight, to join battle, போரிட. (சது.) 3. ''[vul.]'' To fail or give way at the bottom, to lean or fall down as a wall, அடிப்பறிய. 4. To give way, as a tree at the roots, வேரற.

சென்னைப் பல்கலைக்கழகம் (DSAL)
 • n. < பாறு-. 1. Ruin, damage;கேடு. பாறுபடப் பறைந்த பன்மாறு மருங்கின் (புறநா. 359). 2. Hawk, kite, falcon; பருந்து. பாறுடைப் பருதிவேல் (சீவக. 568). 3. Eagle; கழுகு.பாற்றுக்கும் . . . பருந்துக்கும் (பாரத. புட்ப. 82). 4.Ship, sailing vessel; மரக்கலம். (திவா.)