தமிழ் லெக்சிகன் - Tamil Lexicon
  • பூட்டுவாய்த்தகடு. (சங். அக.) Key plate;

வின்சுலோ
  • ''s.'' An ornamented metal plate about the key hole of a chest, door, &c. ''(c.)''

சென்னைப் பல்கலைக்கழகம் (DSAL)
  • n. < id. +.Key plate; பூட்டுவாய்த்தகடு. (சங். அக.)