தமிழ் லெக்சிகன் - Tamil Lexicon
  • 16 மாத்திரைகள் கொண்ட உபதாளவகை (பரத. தாள. 3.) A variety of time measure, consisting of 16 māttirai, one of five upa-tāḷam, q.v.;

சென்னைப் பல்கலைக்கழகம் (DSAL)
  • n.< pārvatī-lōcana. (Mus.) A variety of time-measure, consisting of 16 māttirai, one of fiveupa-tāḷam, q.v.; 16 மாத்திரைகள் கொண்ட உபதாளவகை. (பரத. தாள. 3.)