தமிழ் - தமிழ் அகரமுதலி
    பிராமணன் ; பிரமன் ; யமன் .

தமிழ் லெக்சிகன் - Tamil Lexicon
  • பிராமணன். அன்னவை பிறவும் பார்ப்பார்க் குரிய (தொல். பொ. 177). 1. Brahmin;
  • பிரமன். பார்ப்பான் குண்டிகை யிருந்த நீரும் (கம்பரா. வருண. 61). 2. Brahma;
  • யமன். (யாழ். அக.) 3. Yama;

பாப்ரிசிஸ் அகராதி - J.P. Fabricius Dictionary
  • s. see பாப்பான்.

கதிர்வேலு அகராதி -Na Kadirvelu Pillai Dictionary
யமன்.
இயமன், பிராமணன்.

வின்சுலோ
  • [pārppāṉ] ''s.'' [''com.'' பாப்பான், ''fem.'' பார்ப்பாத்தி.] A brahman, பிராமணன்--In com bination, பார்ப்பன. See பாப்பான்.

சென்னைப் பல்கலைக்கழகம் (DSAL)
  • n. < பார்ப்பணன். [K.hāruva.] 1. Brahmin; பிராமணன். அன்னவைபிறவும் பார்ப்பார்க் குரிய (தொல். பொ. 177). 2.Brahmā; பிரமன். பார்ப்பான் குண்டிகை யிருந்தநீரும் (கம்பரா. வருண. 61). 3. Yama; யமன்.(யாழ். அக.)