தமிழ் லெக்சிகன் - Tamil Lexicon
  • பாரசீக தேசம். (W.) 3. Persia;
  • ஓரிராகம். 2. (Mus.) A persian tune;
  • பாரசீக சாதியான். 1. Parsee;

பாப்ரிசிஸ் அகராதி - J.P. Fabricius Dictionary
  • பாரிஷ், s. (for.) Persia.

வின்சுலோ
  • [pārci ] --பாரிஷ், ''s. (for.)'' Persia. See பாரசீகம்.

சென்னைப் பல்கலைக்கழகம் (DSAL)
  • பார்சிக்கஞ்சாங்கோரை pārci-k-kañ-cāṅ-kōrain. < பார்சி +. Persian tulsi, s. sh.,Melissa officinalis; செடிவகை.
  • n. < U. pārsī. 1. Parsee;பாரசீக சாதியான். 2. (Mus.) A Persian tune;ஓரிராகம். 3. Persia; பாரசீக தேசம். (W.)