தமிழ் - தமிழ் அகரமுதலி
  கலைமகள் ; பைரவி ; பண்டிதன் ; சொல் ; மரக்கலம் .

தமிழ் லெக்சிகன் - Tamil Lexicon
 • சொல். (யாழ். அக.) 4. Word;
 • மரக்கலம். (திவா.) பவப்புணரி நீந்தியாடப் பாரதிநூல் செய்த சிவப்பிரகாசக் குரவன் (சிவப்.பிர.சோண.சிறப்.பாயி.) . Sailing vessel;
 • பண்டிதன். 3. Learned person;
 • பைரவி. பாரதி யாடிய பாரதி யரங்கத்து (சிலப். 6, 39). 2. Goddess Bhairavī;
 • சரசுவதி. (பிங்.) (சிவப்.பிர.வெங்கையு. 121.) 1. Sarasvatī;

பாப்ரிசிஸ் அகராதி - J.P. Fabricius Dictionary
 • s. Saraswati, the goddess of speech; 2. a sailing vessel, தோணி.

வின்சுலோ
 • [pārati] ''s.'' The goddess of speech, Sarasvati, சரஸ்வதி W. p. 617. B'HARATI. 2. A sailing vessel, தோணி. (சது.)

சென்னைப் பல்கலைக்கழகம் (DSAL)
 • n. < bhāratī. 1. Sarasvatī;சரசுவதி. (பிங்.) (சிவப். பிர. வெங்கையு. 121.) 2.Goddess Bhairavī; பைரவி. பாரதி யாடிய பாரதியரங்கத்து (சிலப். 6, 39). 3. Learned person;பண்டிதன். 4. Word; சொல். (யாழ். அக.)
 • n. cf. பரதர். Sailingvessel; மரக்கலம். (திவா.) பவப்புணரி நீந்தியாடப்பாரதிநூல் செய்த சிவப்பிரகாசக் குரவன் (சிவப். பிர.சோண. சிறப். பாயி.).