தமிழ் லெக்சிகன் - Tamil Lexicon
  • . See பாபசங்கீர்த்தனம். Chr.

கதிர்வேலு அகராதி -Na Kadirvelu Pillai Dictionary
பாபசங்கீர்த்தனம்.

சென்னைப் பல்கலைக்கழகம் (DSAL)
  • n.< id. + vijñāpana. See பாபசங்கீர்த்தனம். Chr.