தமிழ் - தமிழ் அகரமுதலி
    குடிக்கை .

தமிழ் லெக்சிகன் - Tamil Lexicon
  • குடிக்கை. (யாழ். அக.) Drinking;

சென்னைப் பல்கலைக்கழகம் (DSAL)
  • n. < பானம்.Drinking; குடிக்கை. (யாழ். அக.)