தமிழ் - தமிழ் அகரமுதலி
    கீழ் உலகம் ; நரகம் ; சூரியனுக்கு நான்காமிடம் ; மறைவிடம் ; பிலம் .

தமிழ் லெக்சிகன் - Tamil Lexicon
  • கீழுலகம் ஏழுனுள் அடியில் உள்ளது. 1.The lowest subterranean region, one of kīḻ-ēḻ-ulakam, q.v.;
  • கீழுலகம். பாதாள மேழினுங் கீழ் சொற்கழிவு பாதமலர் (திருவாச, 7, 10). 2. Any of the nether worlds;
  • பிலம். (W.) 3. Deep cavern, pit, chasm, gulf, abyss, cleft;
  • நரகம் (சூடா.) 4. Hell;
  • சூரியனுக்கு நான்காமிடம். (W.) 5.(Astrol.) The forth house from that of the sun;
  • மறைவிடம். (W.) 6. Secret place;

வின்சுலோ
  • [pātāḷam] ''s.'' The infernal regions under the earth, the supposed abode of Nagas, கீழுலகம். 2. A deep hole, pit, chasm, gulf, an abyss, பிலம். 3. Any of the nether worlds, especially, the lowest, கீழேழுலகத் தொன்று. 4. Hell, நரகம். 5. ''[in astron.]'' The fourth sign from that in which the sun is present. W. p. 524. PATALA. பாதாளத்திற்கொண்டுபோய்ப்பதுக்கிவிட்டான். . . He has hid it in a very secret place.

சென்னைப் பல்கலைக்கழகம் (DSAL)
  • n. < pātāla. 1. Thelowest subterranean region, one of kīḻ-ēḻ-ulakam, q.v.; கீழுலகம் ஏழனுள் அடியில் உள்ளது.2. Any of the nether worlds; கீழுலகம். பாதாளமேழினுங் கீழ் சொற்கழிவு பாதமலர் (திருவாச. 7, 10).3. Deep cavern, pit, chasm, gulf, abyss, cleft;பிலம். (W.) 4. Hell; நரகம். (சூடா.) 5. (Astrol.)The fourth house from that of the sun; சூரியனுக்கு நான்காமிடம். (W.) 6. Secret place; மறைவிடம். (W.)