தமிழ் - தமிழ் அகரமுதலி
  காலம் ; தாமதம் ; நீண்டகாலம் ; இசைப்பாட்டு ; இசை ; ஒலி ;இசையுறுப்பாகிய தாளம் ; அழகு ; அன்பு ; முல்லை யாழ்த்திறத்துள் ஒன்று ; பறைப்பொது ;கூத்து ; கை ; பக்கம் ; சொல் ; சருக்கரைக் குழம்பு ; கள் ; பழச்சாறு ; இலைச்சாறு ; மிளகும் பனை வெல்லமும் சேர்ந்த ஒரு மருந்துவகை ; நீர் ; ஊர் ; நாடு ; ஊர்சூழ் சோலை ; காடு ; பூம்பந்தர் ; பலபண்டம் ; கடைத்தெரு ; நடை ; சரகாண்டபாடாணம் ; பாடினி .

தமிழ் லெக்சிகன் - Tamil Lexicon
 • பறைப்பொது. (பிங்.) 8. Drum;
 • கூத்து. (பிங்.) 9. Dramatic entertainment with dancing;
 • கை.பாசு பாணியர் (தேவா. 47, 1). 1. Hand, arm;
 • பக்கம். இளவனின்ற பாணியின் விளங்காமுன் (கம்பரா. இராவணன்வதை. 10). 2. Side;
 • சொல். (சூடா.) Word, declaration, speech;
 • சக்கரைக்குழம்பு. (W.) 1. Molasses, treacle;
 • கள். (மூ. அ.) 2. Toddy;
 • பழரசம்.(W.) 3. Sweet juice of fruits;
 • இலைச்சாறு. (யாழ். அக.) 4. Juice of leaves;
 • மிளகும் பனை வெல்லமும் சேர்ந்த ஒரு வகை மருந்து. (J.) 5. Medicinal preparation of pepper and jaggery;
 • . 6. A kind of mineral poison, See சரகாண்டகபாஷாணம்.
 • நீர். விண்ணியல் பாணியன் (பதினொரு. பொன்வண். 30). Water;
 • ஊர். (பிங்.) 1. Town, village;
 • நாடு. (பிங்.) 2. District, country;
 • ஊர்சூம் சோலை. (பிங்.) 3. Grove encircling a village;
 • காடு. (சூடா.) 4. Jungle;
 • பூம்பந்தர். 5. Arbour;
 • பலபண்டம். (பிங்.) 6. Stores, provisions;
 • கடைத் தெரு.(யாழ். அக.) 7. Bazaar;
 • ரீதி. Style, manner, peculiarity;
 • காலம். எஞ்சொல்லற் பாணி நின்றன னாக (குறிஞ்சிப். 152). 1. Time, occasion;
 • பாடினி. என்கொணர்ந்தாய் பாணா நீயென்றாள் பாணி (பெருந்தொ. 1684). Woman of the Pāṇar caste;
 • தாமதம்.பணிப்பதே பாணியென்றான் (சீவக. 1929). 2. Delay;
 • நீண்டகாலம். (திவா.) 3. Long period of time;
 • இசைப்பாட்டு. (திவா.) புறத்தொரு பாணியிற் பூங்கொடி மயங்கி (சிலப். 8, 44). 1. Song, melody;
 • சங்கீதம் பாணியாழ் (சீவக. 1500). 2. Music;
 • ஒலி. கிணைநிலைப் பொருநர் கைகறைப் பாணியும் (சிலப். 13, 148). 3. Sound;
 • இசையுறுப்பாகிய தாளம். தண்ணுமைப் பாணி தளரா தெழுஉக (கலித. 102). 4. (Mus.) Measure of time,
 • அழகு. காமம் ... பாணியுமுடைத்து (குறுந். 136). (பிங்). 5. Beauty;
 • அன்பு. (பிங்.) 6. Love;
 • முல்லையாழ்த் திறத்தொன்று. (பிங்.) 7. (Mus.) A secondary melody-type of the mullai class;

பாப்ரிசிஸ் அகராதி - J.P. Fabricius Dictionary
 • VI. v. i. delay, tarry, தாமதி; v. t. imagine, consider, பாவி; 2. conjecture, suppose, estimate, நிதானி. பாணிப்பு, v. n. consideration, conjecture.
 • s. hand, கை; 2. groves around a town or a village; 3. stores, provisions; 4. treacle, பாகு; 5. word, speech, பேச்சு; 6. water, நீர்; 7. a dramatic entertainment with dancing. பாணிகாய்ச்ச, to make treacle by boiling sweet toddy. பாணிக்கிரகணம், marriage (taking the bride's hand).

வின்சுலோ
 • [pāṇi] ''s.'' Toddy கள். 2. Sweet juice, of certain fruits பழரசம். 3. Thick sap or moisture of இருப்பை flowers, tobacco leaves, &c. 4. A chant with an accom paniment, சங்கீதம். 5. A song as sung, இசைப்பாட்டு. 6. Time, காலம். 7. Delay, procrastination, தாமதம். 9. A country, நாடு.
 • [pāṇi] ''s.'' Hand, arm, கை. 2. Groves around a town, or village--one of the four defences, ஊர்சூழ்சோலை. 3. Stores, provi sions, பலபண்டம். W. p. 523. PAN'I. 4. Molasses, treacle, சருக்கரைக்குழம்பு. W. p. 596. P'HAN'I. 5. Word, declaration, sen tence, speech, பேச்சு. [''also'' வாணி.] W. p. 63. BAN'I. 6. Water, நீர். 7. kind of dramatic entertainment with dancing, கூத் து.--''Most of the compounds are of Jaffna.''
 • [pāṇi] க்கிறது, த்தது, க்கும், க்க, ''v. n.'' To delay, தாமதிக்க. ''(Colloq.)''
 • [pāṇi] க்கிறேன், த்தேன், ப்பேன், க்க, ''v. a.'' To consider, imagine, conceive, பாவிக்க. 2. To conjecture, to estimate, to form an opinion, to value, நிதானிக்க. ''(Colloq.)''

சென்னைப் பல்கலைக்கழகம் (DSAL)
 • n. < பாணி-. 1. Time, occasion; காலம். எஞ்சொல்லற் பாணி நின்றன னாக(குறிஞ்சிப். 152). 2. Delay; தாமதம். பணிப்பதேபாணியென்றான் (சீவக. 1929). 3. Long period oftime; நீண்டகாலம். (திவா.)
 • n. < பண். cf. vāṇī. 1. Song,melody; இசைப்பாட்டு. (திவா.) புறத்தொரு பாணியிற் பூங்கொடி மயங்கி (சிலப். 8, 44). 2.Music; சங்கீதம். பாணியாழ் (சீவக. 1500). 3.Sound; ஒலி. கிணைநிலைப் பொருநர் வைகறைப் பாணியும் (சிலப். 13, 148). 4. (Mus.) Measure of time;இசையுறுப்பாகிய தாளம். தண்ணுமைப் பாணி தளராதெழூஉக (கலித். 102). 5. Beauty; அழகு. காமம்Love; அன்பு. (பிங்.) 7. (Mus.) A secondarymelody-type of the mullai class; முல்லையாழ்த் திறத்தொன்று. (பிங்.) 8. Drum; பறைப்பொது. (பிங்.) 9. Dramatic entertainment with dancing; கூத்து. (பிங்.)
 • n. < pāṇi. 1. Hand, arm;கை. பரசு பாணியர் (தேவா. 47, 1). 2. Side; பக்கம். இளவனின்ற பாணியின் விளங்காமுன் (கம்பரா.இராவணன்வதை. 10).
 • n. < vāṇī. Word, declaration, speech; சொல். (சூடா.)
 • n. < phāṇi. 1. Molasses,treacle; சருக்கரைக்குழம்பு. (W.) 2. Toddy;கள். (மூ. அ.) 3. Sweet juice of fruits; பழரசம்(W.) 4. Juice of leaves; இலைச்சாறு. (யாழ். அக.)5. Medicinal preparation of pepper and jaggery; மிளகும் பனைவெல்லமும் சேர்ந்த ஒருவகைமருந்து. (J.) 6. A kind of mineral poison. Seeசரகாண்டகபாஷாணம்.
 • n. prob. pānīya. [K. pāṇi]Water; நீர். விண்ணியல் பாணியன் (பதினொ. பொன்வண். 30).
 • n. < பண். cf. vāṇī. 1. Song,melody; இசைப்பாட்டு. (திவா.) புறத்தொரு பாணியிற் பூங்கொடி மயங்கி (சிலப். 8, 44). 2.Music; சங்கீதம். பாணியாழ் (சீவக. 1500). 3.Sound; ஒலி. கிணைநிலைப் பொருநர் வைகறைப் பாணியும் (சிலப். 13, 148). 4. (Mus.) Measure of time;இசையுறுப்பாகிய தாளம். தண்ணுமைப் பாணி தளராதெழூஉக (கலித். 102). 5. Beauty; அழகு. காமம்Love; அன்பு. (பிங்.) 7. (Mus.) A secondarymelody-type of the mullai class; முல்லையாழ்த் திறத்தொன்று. (பிங்.) 8. Drum; பறைப்பொது. (பிங்.) 9. Dramatic entertainment with dancing; கூத்து. (பிங்.)
 • n. < pāṇi. 1. Hand, arm;கை. பரசு பாணியர் (தேவா. 47, 1). 2. Side; பக்கம். இளவனின்ற பாணியின் விளங்காமுன் (கம்பரா.இராவணன்வதை. 10).
 • n. < vāṇī. Word, declaration, speech; சொல். (சூடா.)
 • n. < phāṇi. 1. Molasses,treacle; சருக்கரைக்குழம்பு. (W.) 2. Toddy;கள். (மூ. அ.) 3. Sweet juice of fruits; பழரசம்(W.) 4. Juice of leaves; இலைச்சாறு. (யாழ். அக.)5. Medicinal preparation of pepper and jaggery; மிளகும் பனைவெல்லமும் சேர்ந்த ஒருவகைமருந்து. (J.) 6. A kind of mineral poison. Seeசரகாண்டகபாஷாணம்.
 • n. cf. பாடி. 1. Town, village; ஊர். (பிங்.) 2. District, country; நாடு.(பிங்.) 3. Grove encircling a village; ஊர்சூழ்சோலை. (பிங்.) 4. Jungle; காடு. (சூடா.) 5.Arbour; பூம்பந்தர். 6. Stores, provisions; பலபண்டம். (பிங்.) 7. Bazaar; கடைத்தெரு. (யாழ்.அக.)
 • n. < U. bānī. Style, manner, peculiarity; ரீதி.
 • n. Fem. of பாணன். Womanof the Pāṇar caste; பாடினி. என்கொணர்ந்தாய்பாணா நீயென்றாள் பாணி (பெருந்தொ. 1684).