தமிழ் லெக்சிகன் - Tamil Lexicon
  • பிரபந்த விலக்கணங்கூறும் நூல். உரைப்பல் பாட்டியன்மரபே (பன்னிருபா. பாயிரம்). Treatise on poetic composition;

வின்சுலோ
  • [pāṭṭiyl] ''s.'' A book on poetry, ஓர் நூல். 2. That part of Tamil grammar which treats of poetry, செய்யுளிலக்கணம்.3. The name of three different modes of singing, கனம், நயம், தேசிகம்; [''ex'' பாட்டு.]

சென்னைப் பல்கலைக்கழகம் (DSAL)
  • n. < பாட்டு +.Treatise on poetic composition; பிரபந்த விலக்கணங்கூறும் நூல். உரைப்பல் பாட்டியன்மரபே(பன்னிருபா. பாயிரம்).