தமிழ் - தமிழ் அகரமுதலி
  பண் இசைத்தல் ; வண்டு முதலியன இசைத்தல் ; பாட்டியற்றல் ; பாட்டு ஒப்பித்தல் ; பாராட்டுதல் ; துதித்தல் ; கூறுதல் ; வைதல் .

தமிழ் லெக்சிகன் - Tamil Lexicon
 • பண்ணிசைத்தல். மறம்பாடிய பாடினியும்மே (புறநா. 11). 1. To sing; to chant;
 • வண்டு முதலியன இசைத்தல். வண்டுபல விசைபாட (திவ். பெரியதி. 3, 9, 3). 2. To warble as birds; to hum, as bees or bettles;
 • கவிபாடுதல். பாடினார் பல்புகழைப் பல்புலவர் (பு. வெ. 8, 1). 3. To make verses, compose poems;
 • பாட்டு ஒப்பித்தல். (W.) 4. To recite verses from a book;
 • பாராட்டுதல். தங்கள் காதலினாற் றகைபாடினார் (சீவக. 1337). 5. To speak endearingly;
 • துதித்தல். பாடுகம் வம்மினோ பரிசின் மாக்கள் (விறநா. 32). 6. To praise;
 • கூறுதல். அறம் பாடிற்றே (புறநா. 34). 7. To declare, proclaim;
 • வைதல். (W.) 8. To abuse;
 • பாடியோட்டத்திற் பாடுதல். (J.) 9. To sing in the game of pāti-y-ōṭṭam;

சென்னைப் பல்கலைக்கழகம் (DSAL)
 • 5 v. tr. [K. hāḍu.] 1. Tosing; to chant; பண்ணிசைத்தல். மறம்பாடிய பாடினியும்மே (புறநா. 11). 2. To warble, as birds; tohum, as bees or beetles; வண்டு முதலியன இசைத்தல். வண்டுபல விசைபாட (திவ். பெரியதி. 3, 9, 3).3. To make verses, compose poems; கவிபாடுதல். பாடினார் பல்புகழைப் பல்புலவர் (பு. வெ. 8, 1).4. To recite verses from a book; பாட்டு ஒப்பித்தல். (W.) 5. To speak endearingly; பாராட்டுதல். தங்கள் காதலினாற் றகைபாடினார் (சீவக.1337). 6. To praise; துதித்தல். பாடுகம் வம்மினோபரிசின் மாக்கள் (புறநா. 32). 7. To declare, proclaim; கூறுதல். அறம் பாடிற்றே (புறநா. 34). 8.To abuse; வைதல். (W.) 9. To sing in the
  -- 2595 --
  game of pāti-y-ōṭṭam; பாடியோட்டத்திற் பாடுதல்.(J.)