தமிழ் - தமிழ் அகரமுதலி
    புத்தகப்பூச்சி ; தத்துப்பூச்சிவகை ; சுவர்க்கோழி ; கரப்பு .

தமிழ் லெக்சிகன் - Tamil Lexicon
  • கரப்பு. Loc. 4. Cockroach;
  • ¢சுவர்க்கோழி. Madr. 3. Cricket;
  • தத்துப்பூச்சிவகை. 2. A household pest;
  • புத்தகப்பூச்சி. Loc. 1. Silverfish, Lepsena domestica;

பாப்ரிசிஸ் அகராதி - J.P. Fabricius Dictionary
  • s. a cricket. பாச்சையரிக்க, to be injured by crickets.

கதிர்வேலு அகராதி -Na Kadirvelu Pillai Dictionary
ஒருவண்டு.

வின்சுலோ
  • [pāccai] ''s.'' A cricket. ''(c.)''

சென்னைப் பல்கலைக்கழகம் (DSAL)
  • n. < பாய்-. 1. Silverfish,Lepsena domestica; புத்தகப்பூச்சி. Loc. 2. Ahousehold pest; தத்துப்பூச்சிவகை. 3. Cricket;சுவர்க்கோழி. Madr. 4. Cockroach; கரப்பு. Loc.