தமிழ் - தமிழ் அகரமுதலி
  திருப்பாடல் ; திருமுகம் ; மொழி ; வாய்பாடு ; புல்லாங்குழலோசை .

தமிழ் லெக்சிகன் - Tamil Lexicon
 • வாய்பாடு. பாசுரம் வஞ்சிக் குரிச்சீர் (யாப். வி. 95, பக். 424). 5. Formula;
 • புல்லாங்குழலோசை. (யாழ். அக.) 6. The musical sound of a flute;
 • திருப்பாடல். பாசுரம் பாடலுற்றார் பரசமயங்கள் பாற (பெரியபு. திருஞான. 818). 1. Sacred poem;
 • திருமுகம். மதிமலிபுரிசை யென்னுஞ் சிறப்பியற் சீர்சால் செய்யுட்பாசுரம் (திருவிளை. தீருமுகங். 10). 2. Epistle or letter from a high personage;
 • மொழி. (சூடா.) 3. Word, utterance;
 • வகை. எல்லாப் பாசுரத்தானுந் தலைமகளை யாற்றுவிக்கும் (இறை. 53, உரை). 4. Method;

பாப்ரிசிஸ் அகராதி - J.P. Fabricius Dictionary
 • s. a hymn, a mystic poem or chant, பாட்டு; 2. the melody or a bambu pipe or flute (பாசு, a bambu +சுரம்); 3. tenor of a letter, or writing, வாசகநடை; 4. saying or declaration, commonly in writing, வசனம்.

கதிர்வேலு அகராதி -Na Kadirvelu Pillai Dictionary
வசனம்.

வின்சுலோ
 • [pācurm] ''s.'' A hymn, mystic poem, or chant, பாட்டு; [''ex'' பா, a poem ''et'' சுரம்.] 2. The melody of a bambu pipe or flute வேய்ங்குழலோசை; [''ex'' பாசு, a bambu ''et'' சுரம்.] 3. Saying, communication, declaration, ''commonly in writing,'' வசனம். 4. Form or tenor of a letter or writing, வாசகநடை. ''(p.)''

சென்னைப் பல்கலைக்கழகம் (DSAL)
 • n. perh. பா + சுரம். 1.Sacred poem; திருப்பாடல். பாசுரம் பாடலுற்றார்பரசமயங்கள் பாற (பெரியபு. திருஞான. 818). 2.Epistle or letter from a high personage; திருமுகம். மதிமலிபுரிசை யென்னுஞ் சிறப்பியற் சீர்சால்செய்யுட்பாசுரம் (திருவிளை. திருமுகங். 10). 3.Word, utterance; மொழி. (சூடா.) 4. Method;வகை. எல்லாப் பாசுரத்தானுந் தலைமகளை யாற்றுவிக்கும் (இறை. 53, உரை). 5. Formula; வாய்பாடு.பாசுரம் வஞ்சிக் குரிச்சீர் (யாப். 95, பக். 424). 6.The musical sound of a flute; புல்லாங்குழலோசை. (யாழ். அக.)