தமிழ் லெக்சிகன் - Tamil Lexicon
  • ஒரு கிராம நிலத்திலுள்ள கூட்டுரிமை. Joint interest in the property of a village or persons associated (R. F.);

சென்னைப் பல்கலைக்கழகம் (DSAL)
  • n. < U. bādband.Joint interest in the property of a village orpersons associated (R.F.); ஒரு கிராம நிலத்திலுள்ளகூட்டுரிமை.