தமிழ் லெக்சிகன் - Tamil Lexicon
  • பவளநிறக்கொம்புள்ள யானை. (W.) Elephant with tusks resembling coral in color;

வின்சுலோ
  • ''s.'' An elephant whose tusks resemble coral in color.

சென்னைப் பல்கலைக்கழகம் (DSAL)
  • n.< id. +. Elephant with tusks resemblingcoral in color; பவளநிறக்கொம்புள்ள யானை. (W.)