தமிழ் - தமிழ் அகரமுதலி
    புளித்த கள் .

தமிழ் லெக்சிகன் - Tamil Lexicon
  • புளித்த கள் விளைத்த பழங்க ளனைத்தாய் (பு.வெ.12, இருபாற்.14) . Old liquor matured with keeping ;

சென்னைப் பல்கலைக்கழகம் (DSAL)
  • n. < id. +. Oldliquor matured with keeping; புளித்த கள்.விளைத்த பழங்க ளனைத்தாய் (பு. வெ. 12, இருபாற். 14).