பாப்ரிசிஸ் அகராதி - J.P. Fabricius Dictionary
  • III. v. t. train, habituate, accustom, inure one, பயிற்று; 2. render common, வழக்கப்படுத்து. பழக்கிவைக்க, to train for one's use.

வின்சுலோ
  • [pẕkku] கிறேன், பழக்கினேன், வேன், க்க, ''v. a.'' To train, habituate, to exercise one, to educate, to cultivate, பயிற்ற. 2. To season--as cooking utensils, to temper by use, பதமாக்க. 3. To domesticate, to reclaim from a savage, or wild state, to tame, to civilize சாதுவாக்க. 4. To render common, to popularize, வழக்கப்படுத்த. ''(c.)''