பாப்ரிசிஸ் அகராதி - J.P. Fabricius Dictionary
  • III. v. i. practise, be used, be accustomed to, பயில்; 2. be suited to one as a house, the climate etc.; 3. be customary, common or familiar. பழகாத பழக்கம், bad improper or indecent habits. பழகாடி, (prov.) a person initiated, trained, habituated. பழகிக்கொள்ள, to become used to a thing. பழகின மாடு, a trained ox. பழகினவன், a familiar friend; 2. one accustomed to many things. பழகுவிக்க, to inure one.

வின்சுலோ
  • [pẕku] கிறேன், பழகினேன், வேன், பழக, ''v. n.'' To practise, to become initiated, to be used to, to be habituated; to be trained--as the voice in singing or speak ing; the hand in working; the feet in walk ing, பயில. 2. To become acquainted with men or things, to be familiar with, உறவுசெய் ய. 3. To become fitted, tempered, seasoned, as a utensil, tool, or garment, பதப்பட. 4. To become broken or trained, as a beast, a bird, &c.; to be domesticated, சாதுவாக. 5. To be suited to one--as a house, the climate, a servant, இணக்கமாக. 6. To be customary, common, familiar, ஊடாட. (c.) பாம்பொடுபழகேல். Play not with a snake. பழகாதபழக்கம். Bad, improper or indecent habits. பழகினமாடு. A trained ox inured to labor. பழகினமுகம், A well known face. பழகினவன், A familiar friend. 2. One accustomed to many things. பழகினகத்தி. A knife improved by use. பழகினசட்டி A seasoned, or used cooking pot. பழகப்பழகப்பாலும்புளிக்கும். Even milk may seem sour by constant use. ''[Pro.]''