தமிழ் லெக்சிகன் - Tamil Lexicon
  • ஒருவகை மலைச்சாதியார். A hill tirbe;

சென்னைப் பல்கலைக்கழகம் (DSAL)
  • n. A hill tribe; ஒருவகைமலைச்சாதியார்.