தமிழ் - தமிழ் அகரமுதலி
    ஒளி ; பாடல்நயம் .

தமிழ் லெக்சிகன் - Tamil Lexicon
  • பாடல் நயம் பளபளப்பினிய சொற்கமையவேண்டும் (குமரே.சத.86). 2. Refinement, as of words in poetry ;
  • ஒளி. வரவரப் பளபளப்பாகி (தனிப்பா.i, 260, 1). 1. [K. paḷakane.] Glittering, lustre, radiance ;

வின்சுலோ
  • ''v. noun.'' Glittering, corus cation, Instre. 2. Radiance, பிரபை. 3. That which is dazzling, florid, showy, gorgeous, as some poetry, &c., செய்யுளின் பாகம். பளபளப்பானபாடல். A poem written in a florid style.

சென்னைப் பல்கலைக்கழகம் (DSAL)
  • n. < பளபள-.1. [K. paḷakane.] Glittering, lustre, radiance;ஒளி. வரவரப் பளபளப்பாகி (தனிப்பா. i, 260, 1).2. Refinement, as of words in poetry; பாடல்நயம். பளபளப்பினிய சொற்கமையவேண்டும் (குமரே. சத. 86).