தமிழ் - தமிழ் அகரமுதலி
    மாட்டின் வயதைக் கணித்தல் ; ஒருவன் திறனை ஆராய்தல் .

தமிழ் லெக்சிகன் - Tamil Lexicon
  • மாட்டின் வயதை நிச்சயித்தல். 1.To ascertain the age, as of a bull;
  • [பல்லைக் கூர்ந்து பார்த்தல்] Lit. to examine one's teeth.
  • ஒருவன் திறனைப் பரிசோதித்தல் . 2.To test the ability, as of a person;

சென்னைப் பல்கலைக்கழகம் (DSAL)
  • v. tr. < id. +. Lit. to examineone's teeth. [பல்லைக் கூர்ந்து பார்த்தல்] 1. Toascertain the age, as of a bull; மாட்டின் வயதைநிச்சயித்தல். 2. To test the ability, as of a person; ஒருவன்திறனைப் பரிசோதித்தல்.