தமிழ் - தமிழ் அகரமுதலி
    ரசீது ; சாகுபடிக் குத்தகைப் பத்திரம் .

தமிழ் லெக்சிகன் - Tamil Lexicon
  • ரசீது. 1. Receipt;
  • சாகுபடிக்குத்தகைப் பத்திரம். 2. Lease-deed of cultivation;

வின்சுலோ
  • ''s.'' A receipt.

சென்னைப் பல்கலைக்கழகம் (DSAL)
  • n. < id. +. 1.Receipt; ரசீது. 2. Lease-deed of cultivation;சாகுபடிக்குத்தகைப் பத்திரம்.