தமிழ் லெக்சிகன் - Tamil Lexicon
  • எழுத்துக்கள் எண்கள் முதலியவற்றை அடைத்துக் காட்டுவதற்கு இடும் ஓர் அடையாளக்குறி. Mod. Double bracket ( );

சென்னைப் பல்கலைக்கழகம் (DSAL)
  • n. < பருந்து+. Double bracket ( ); எழுத்துக்கள் எண்கள்முதலியவற்றை அடைத்துக் காட்டுவதற்கு இடும் ஓர்அடையாளக்குறி. Mod.