தமிழ் - தமிழ் அகரமுதலி
    ஆராய்ச்சி ; சோதனை .

தமிழ் லெக்சிகன் - Tamil Lexicon
  • சோதனை. Examination, investigation, enquiry ;

சென்னைப் பல்கலைக்கழகம் (DSAL)
  • n. < pari-šīlanā. Examination, investigation, enquiry;சோதனை.