தமிழ் லெக்சிகன் - Tamil Lexicon
  • கடியப்பட்டது. (சங். அக.) That which is to be shunned;

சென்னைப் பல்கலைக்கழகம் (DSAL)
  • n. < parākṛta.That which is to be shunned; கடியப்பட்டது.(சங். அக.)