தமிழ் - தமிழ் அகரமுதலி
  குருகுலத்தரசர் ; கூத்தர் ; நெய்தல்நிலமக்கள் ; வணிகர் ; காமுகர் .

தமிழ் லெக்சிகன் - Tamil Lexicon
 • தூர்த்தர் (சிலப்.5, 200, அரும்) Debauchess, profligates;
 • . 3.[K. paradar.] See பரதவர், 1. (பிங்.) படர்திரைப் பரதர் முன்றில் (கம்பரா. கார்கால. 74).
 • கூத்தர். பல்லியமொடு நடிக்கும் பரதரே (பிரபுலிங்.வசவண்ணர்கதி. 4). 2. Dancers and actors;
 • குருகுலத்தரசர். (திவா.) 1. Kings of the Kuru dynasty;
 • . 4. See பரதவர், 3. பரத குமரரும் (சிலப். 5, 158).

பாப்ரிசிஸ் அகராதி - J.P. Fabricius Dictionary
 • s. (sing. பரதன், fem. பரத்தி) inhabitants of maritime districts; 2. the mercantile tribe, chetties.

வின்சுலோ
 • [prtr] ''s.'' [''sing.'' பரதன், ''fem.'' பரத்தி.] Inhabitants of maritime districts being fishers. See பரதவர். 2. The mercantile tribe, chetties, செட்டிகள். 3. See பரதன்.

சென்னைப் பல்கலைக்கழகம் (DSAL)
 • n. < bharata. 1. Kingsof the Kuru dynasty; குருகுலத்தரசர். (திவா.) 2.Dancers and actors; கூத்தர். பல்லியமொடு நடிக்கும் பரதரே (பிரபுலிங். வசவண்ணர்கதி. 4). 3. [K.paradar.] See பரதவர், 1. (பிங்.) படர்திரைப் பரதர் மூன்றில் (கம்பரா. கார்கால. 74). 4. See பரதவர், 3. பரத குமரரும் (சிலப். 5, 158).
 • n. cf. பரத்தன். Debauchees, profligates; தூர்த்தர். (சிலப். 5, 200, அரும்.)