தமிழ் - தமிழ் அகரமுதலி
    பனியின் பகையான சூரியன் .

தமிழ் லெக்சிகன் - Tamil Lexicon
  • . See பனிப்பகை. பனிப்பகை வானவன் வழியில் (மணி. 25, 180).