தமிழ் - தமிழ் அகரமுதலி
    பனியின் பகையான சூரியன் .

தமிழ் லெக்சிகன் - Tamil Lexicon
  • [பனியின் பகைவன்] சூரியன். (பிங்.) Sun, as the foe of dew and fog;

கதிர்வேலு அகராதி -Na Kadirvelu Pillai Dictionary
சூரியன்.

வின்சுலோ
  • ''s.'' The sun, as the foe or dispeller of dew or fog, சூரியன்.

சென்னைப் பல்கலைக்கழகம் (DSAL)
  • பனிப்பகைவானவன் paṉi-p-pakai-vā-ṉavaṉn. < பனிப்பகை +. See பனிப்பகை. பனிப்பகை வானவன் வழியில் (மணி. 25, 180).
  • n. < id. +. Sun,as the foe of dew and fog; [பனியின் பகைவன்]சூரியன். (பிங்.)