தமிழ் - தமிழ் அகரமுதலி
  இலை ; புத்தகத்தின் ஏடு ; இலை போன்ற தகடு ; ஓர் அணிகலன் ; சாசனம் ; திருமுகம் ; பூவிதழ் ; இறகு ; அம்பு ; சிறுவாள் ; அழகு ; அழகிய உருவம் ; கவனம் ; நன்மை ; பாதுகாப்பு ; நலம் ; யானைவகை ; மலை ; பீடத்திலுள்ள எழுதகவகை ; காண்க : பத்திரலிங்கம் ; குதிரைப்பந்தி ; நவ வருடத்துளொன்று ; காண்க : பத்திராச(த)னம் .

தமிழ் லெக்சிகன் - Tamil Lexicon
 • புத்தகத்தினேடு. எதிர்போயேறும் பத்திரம் வென்றதாக (திருவாலவா. 38, 24). 2. Palm leaf of a book;
 • இலைபோன்ற தகடு. பைம்பொற் பத்திரம் (பெருங். மகத. 5, 51). 3. Plate in the form of leaf;
 • ஓர் ஆபரணம். வெண்கலப் பத்திரங்கட்டி விளையாடி (திவ். பெரியாழ். 1, 9, 5). 4. A leaf-like ornament;
 • சாஸனம். 5. Written document, bond, deed, order;
 • திருமுகம். பத்திரங் கொடுத்தொதுங்கிப் பத்திரன் பணிந்து நின்றான் (திருவாலவா. 55, 19). 6. Letter, epistle, note, ola;
 • பூவிதழ். (W.) 7. Flower petal;
 • இறகு. (பிங்.) 8. Wing, feather, plumage;
 • அம்பு. (பிங்.) துன்று பத்திர மாயிரம் வாசவன் றுரப்ப (குற்றா. தல. 14, 39). 9. Arrow;
 • இலை. பத்திரங்கொண் டருச்சித்தே (வெங்கைக்கோ. 120). 1. Leaf;
 • சிறுவாள். (பிங்.) பத்திரம் புரை நாட்டம் (கம்பரா. ஊர்தே. 170). 10. Small sword;
 • அழகு. (பிங்.) 1. Beauty, grace;
 • அழகிய உருவம். பத்திரமணிந்த சித்திரக்கதவின் (பெருங். இலாவாண. 2, 66). 2. Beautiful figures, as carved on a door;
 • கவனம். சாமான்களைப் பத்திரமாய்ப் பார்த்துக்கொள். 3. Caution, carefulness, circumspection;
 • நன்மை. (சூடா.) பத்திரக்கடிப்பு (சீவக. 2276). 4. Goodness;
 • பாதுகாப்பு. பத்திரச் சிறைகளை விரிக்கும் பண்பினான் (கம்பரா. சடாயுவுயிர். 91). 5. Safety, security;
 • சௌக்கியம். ஊரில் எல்லாரும் பத்திரமா? 6. Good state of health, welfate;
 • யானைவகை. பத்திரப் பெயர்ப் பருத்தகைச் சிறுத்தகட் பாய்மதப் பரூஉப்பக டனையான் (பாரத. பதினெட்டாம். 31). 7. A kind of elephant;
 • மலை. (பிங்.) பத்திரத் தலையென (கம்பரா. கரன். 80). 8. Hil, mountain;
 • பீடத்திலுள்ள எழுதகவகை. நடுவு பத்திரம் உடைத்தாய் நின்ற பீடம் ஒன்று. (S. I. I. ii, 222). 9. A kind of moulding in a pedestal;
 • . 10. See பத்திரவருடம். (சிவதரு. கோபுர. 53).
 • . 11. See பத்திராசனம். ஆதன நூற்றெட்டவை பதுமம் பத்திரம் (தத்துவப். 107).
 • . 12. See பத்திரலிங்கம். (சைவச. பொது. 127.)
 • குதிரைப் பந்தி. (அக. நி.) 13. Horse-stable;

பாப்ரிசிஸ் அகராதி - J.P. Fabricius Dictionary
 • s. a leaf, இலை; 2. a leaf of a book ஏடு; 3. a letter, a bond, a deed, சீட்டு; 4. caution, care, security, சாக் கிரதை; 5. firmness, safety, உறுதி; 6. a dagger, உடைவாள்; 7. one of the postures of the silent devotee; 8. beauty, handsomeness, grace, அழகு; 9. a hill, a mountain; 1. wing, feather, plumage, சிறகு; 11. an arrow, அம்பு. பத்திரம், take care, be careful, keep safe. பத்திரப்படுத்த, பத்திரம் பண்ண, to secure, to keep in custody. பத்திரமாகப் பார்க்க, பத்திரமாய்ப் பார்க்க, to take good care of. பத்திராசனம், a throne, சிங்காசனம். பத்திராசனர், one of the classes of angels or heavenly inhabitants; 2. enthroned angels. அதிகாரப்பத்திரம், power of attorney.

வின்சுலோ
 • [pattiram] ''s.'' Letter, epistle, note, tract, ''commonly,'' any written document, bond, deed, order, &c., சீட்டு. 2. Leaf, இலை. ''(c.)'' 3. Leaf of a book, புத்தகத்தினேடு. 4. Petal of a flower பூவிதழ். 5. Wing, feather, plu mage, சிறகு. 6. Feathers of an arrow, அம் பினிறகு. 7. Arrow, அம்பு. 8. Paper, gold or silver leaf, மெல்லியதகடு. W. p. 498. PATTRA. 9. A dagger, cimeter, உடைவாள். 1. One of the postures of the silent de votee, as பத்திராசனம். 11. Beauty, hand someness, grace, அழகு. 12. Hill, mountain. மலை. 13. One of the five parts of a crown, See முடியுறுப்பு. 14. ''(c.)'' Caution, care, circumspection, சாக்கிரதை. 15. Firmness, safety, secureness, validity, உறுதி; [''from Sa. B'hadra,'' auspicious, beautiful, right, &c.] பத்திரம். Take care, be careful. பத்திரமாய்ப்பார். Take good care.

சென்னைப் பல்கலைக்கழகம் (DSAL)
 • n. < patra. 1. Leaf;இலை. பத்திரங்கொண் டருச்சித்தே (வெங்கைக்கோ.120). 2. Palm leaf of a book; புத்தகத்தினேடு. எதிர்போயேறும் பத்திரம் வென்றதாக (திருவாலவா. 38, 24). 3. Plate in the form of leaf;இலைபோன்ற தகடு. பைம்பொற் பத்திரம் (பெருங்.மகத. 5, 51). 4. A leaf-like ornament; ஓர் ஆபரணம். வெண்கலப் பத்திரங்கட்டி விளையாடி (திவ்.பெரியாழ். 1, 9, 5). 5. Written document, bond,deed, order; சாஸனம். 6. Letter, epistle, note,ola; திருமுகம். பத்திரங் கொடுத்தொதுங்கிப் பத்திரன்பணிந்து நின்றான் (திருவாலவா. 55, 19). 7. Flowerpetal; பூவிதழ். (W.) 8. Wing, feather, plumage;இறகு. (பிங்.) 9. Arrow; அம்பு. (பிங்.) துன்றுபத்திர மாயிரம் வாசவன் றுரப்ப (குற்றா. தல. 14, 39).10. Small sword; சிறுவாள். (பிங்.) பத்திரம் புரைநாட்டம் (கம்பரா. ஊர்தே. 170).
 • n. < bhadra. 1.Beauty, grace; அழகு. (பிங்.) 2. Beautifulfigures, as carved on a door; அழகிய உருவம்.பத்திரமணிந்த சித்திரக்கதவின் (பெருங். இலாவாண.2, 66). 3. Caution, carefulness, circumspection;கவனம். சாமான்களைப் பத்திரமாய்ப் பார்த்துக்கொள்.4. Goodness; நன்மை. (சூடா.) பத்திரக்கடிப்பு(சீவக. 2276). 5. Safety, security; பாதுகாப்பு.பத்திரச் சிறைகளை விரிக்கும் பண்பினான் (கம்பரா.சடாயுவுயிர். 91). 6. Good state of health, welfare; சௌக்கியம். ஊரில் எல்லாரும் பத்திரமா?7. A kind of elephant; யானைவகை. பத்திரப்பெயர்ப் பருத்தகைச் சிறுத்தகட் பாய்மதப் பரூஉப்பக டனையான் (பாரத. பதினெட்டாம். 31). 8.Hill, mountain; மலை. (பிங்.) பத்திரத் தலையென(கம்பரா. கரன். 80). 9. A kind of mouldingin a pedestal; பீடத்திலுள்ள எழுதகவகை. நடுவுபத்திரம் உடைத்தாய் நின்ற பீடம் ஒன்று (S. I. I. ii,222). 10. See பத்திரவருடம். (சிவதரு. கோபுர. 53).11. See பத்திராசனம். ஆதன நூற்றெட்டவை பதுமம் பத்திரம் (தத்துவப். 107). 12. See பத்திரலிங்கம்.(சைவச. பொது. 127.) 13. Horse-stable; குதிரைப்பந்தி. (அக. நி.)