தமிழ் - தமிழ் அகரமுதலி
    பிரதியாக அமர்த்தும் ஆள் .

தமிழ் லெக்சிகன் - Tamil Lexicon
  • பிரதியாக நியமிக்கும் ஆள். Substitute, deputy, representative, proxy;

சென்னைப் பல்கலைக்கழகம் (DSAL)
  • n. < பதில் +. Substitute, deputy, representative, proxy; பிரதியாகநியமிக்கும் ஆள்.