தமிழ் - தமிழ் அகரமுதலி
    பதினெட்டுக் கண்களையுடைய முருகன் .