தமிழ் - தமிழ் அகரமுதலி
    படைவீரர் .

தமிழ் லெக்சிகன் - Tamil Lexicon
  • படைவீரர். எயிற்படைஞ ரிகன்மிகுத்தன்று (பு.வெ 5, 6, கொளு) Soldiers;

சென்னைப் பல்கலைக்கழகம் (DSAL)
  • n. < id. Soldiers;படைவீரர். எயிற்படைஞ ரிகன்மிகுத்தன்று (பு. வெ.5, 6, கொளு).