தமிழ் லெக்சிகன் - Tamil Lexicon
  • . See படிவிடை. Pond.

வின்சுலோ
  • ''v. noun.'' Sinking down; sub sidence, தாழ்வு. 2. Pressure; compressed, flattened down by pressure, அழுந்துகை. 3. Discipline, docility, அடங்குகை. 4. Sub jection, submission, obedience, கீழ்ப்படிவு. 5. Incumbency, sitting, resting, roost ing, perching, அமர்கை.
  • [pṭivu] See படி, ''v. n.''

சென்னைப் பல்கலைக்கழகம் (DSAL)
  • n. < id. See படிவிடை.Pond.