தமிழ் - தமிழ் அகரமுதலி
    காண்க : படிப்பனை ; புத்திமதி ; வங்கமணல் ; நீதி .

தமிழ் லெக்சிகன் - Tamil Lexicon
  • வங்கமணல். Lead ore;
  • புத்திமதி. 1. Lesson;
  • நீதி 2. Moral;
  • . See படிப்பனை. (யாழ். அக.)

சென்னைப் பல்கலைக்கழகம் (DSAL)
  • n. < படி-. Seeபடிப்பனை. (யாழ். அக.)
  • n. perh. படி-.Lead ore; வங்கமணல்.
  • n. < படி-. Mod. 1.Lesson; புத்திமதி. 2. Moral; நீதி.