தமிழ் - தமிழ் அகரமுதலி
  கற்படி ; ஏணிப்படி ; நிலை ; தன்மை ; அங்கவடி ; தராசின் படிக்கல் ; நூறு பலங் கொண்ட நிறையளவு ; நாட்கட்டளை ; நாழி ; அன்றாடச் செலவுக்குக் கொடுக்கும் பொருள் ; உபாயம் ; உதவி ; நிலைமை ; விதம் ; வாயில் நிலையின் கீழ்க் குறுக்குக்கட்டை ; உடம்பு ; மரபுவழி ; தகுதி ; முறைமை ; வேதிகை ; தாழ்வாரம் ; நீர்நீலை ; ஒத்த பிரதி ; பகை ; பூமி ; உவமை ; ஓர் உவமவுருபு .
  (வி) வாசி , படியென் ஏவல் .

தமிழ் லெக்சிகன் - Tamil Lexicon
 • 34 பலங்கொண்ட ஒரு நிறை. (G. Tn. D. i, 238.) A measure of 34 palam;
 • சோபானம். (பிங்.) 1. Step, stair; rung of a ladder;
 • நிலை. முதற்படியிலிருக்கிறான். 2. Grade, rank, class, order, sphere;
 • தன்மை. கருமணியம் பாலகத்துப் பதித்தன்ன படியவே (சீவக. 167). 3. Nature;
 • அங்கவடி. (பிங்.) 4. Stirrup;
 • தராசின் படிக்கல். (பிங்.) 5. Weight for scales;
 • நூறுபலங்கொண்ட நிறையளவு. 6. A weight=100 palam;
 • நாழி. (பிங்.) 7. The ordinary measure of capacity=8 ollocks, kottu of jaffna;
 • நித்தியக்கட்டளை. படியுண்பார் நுகர்ச்சிபோல் (கலித். 35). 8. Fixed daily allowance for food;
 • தினசரிச்செலவுக்காகக் கொடுக்கும் பொருள். 9. Batta, subsistence money (R. F.);
 • உபாயம். பவக்கடல் கடக்கும் படியறியாது (உத்தரரா. தோத்திர. 23). 10. Device, means;
 • நிலைமை. ஒருபடியாக இருக்கிறான். 11. State condition;
 • விதம். பாசத்தாலனகன்றம்பி பிணிப்புண்டபடியே (கம்பரா. நாகபாச. 209). 12. Manner, mode;
 • வாயில் நிலையின் கீழ்க்குறுக்குக்கட்டை அல்லது மேற்குறுக்குக்கட்டை. 13. Sill or lintel;
 • உடம்பு. நினையாரவன்மைப்படியே (திவ். இயற். திருவிருத். 93). 14. Body;
 • வமிசபரம்பரை. படிமன்னு பல்கலன் (திவ். திருவாய். 4, 1, 9). 15. Family, lineage;
 • தகுதி. (சூடா.) சரணமாம் படியார் பிறர் யாவரோ (தேவா. 1214, 17). 16. Fitness;
 • முறைமை. அழுந்தை மறையோர் படியாற்றொழ (தேவா. 493, 10). 17. Order;
 • வேதிகை. 18. Low platform for conducting ceremonies;
 • தாழ்வாரம். (யாழ். அக.) 19. Verandah;
 • நீர்நிலை. (யாழ். அக.) 20. Reservoir of water;
 • பகை. படிமதஞ் சாம்ப வொதுக்கி (பரிபா. 4, 18). 1. Hatred;
 • ஒத்த பிரதி. கிழித்த ஓலை படியோலை (பெரியபு. தடுத்தாட். 56). 2. True copy, as of a manuscript;
 • உவமை. படியொருவ ரில்லாப் படியார்போலும் (தேவா. 44, 7).-part. 3. (K. padi.) Resemblance, comparison;
 • ஓர் உவமவுருபு. (சங். அக.) A particle of comparison;
 • பூமி. வருடையைப் படிமகன் வாய்ப்பு (பரிபா. 11, 5). Earth;

பாப்ரிசிஸ் அகராதி - J.P. Fabricius Dictionary
 • s. step, stair, ஆரோகணம்; 2. degree, grade, rank, நிலைமை; 3. a measure; 4. a weight; 5. disposition, nature, குணம்; 6. hatred, பகை; 7. the earth, as one of the series of worlds, பூமி; 8. stirrup, அங்கவடி; 9. extra daily allowance for a person's subsistence, batta; 1. method, manner, way, mode, வீதம்; 11. resemblance, simile, comparison, ஒப்பு; 12. a door-sill; 13. படி or படிக்கு (with the future or negative participle), in order to, in order that, பொருட்டு; 14. படியால், படியினால், (with a parti ciple), because. ஒருபடி எண்ணெய், a measure of oil. அரைப்படி, half a measure, half a bottle. காரியம் நடக்கும்படி, (நடக்காதபடி) that the thing may (may not) go on. அவர் சொற்படி, அவர் சொன்னபடி, according to his word. அவன் அதைச் செய்தபடியினாலே, as he did it. தூங்குகிறபடியாய்க் கிடந்தான், he lay as if he slept. நான் அறியாதபடிக்கு, without my knowledge. படி (படிப்பணம்) கொடுக்க, to give one batta. படிக்கட்டி, counterpoise, equipoise. படிக்கட்டு, a flight of steps, a weight. படிக்காரன், படிக்குச்சென்றவன், படி யாள், one who works for his food. படிக்குப்படி, step by step, in an ascending series. படிக்குப்பாதி, படிபாதி, (com. படுபாதி) the half of a debt, loss, gain etc. படித்தரம், rule, good order; 2. daily allowance; 3. middling quality. படித்துறை, steps leading down to a tank. படிப்படியாய் ஏற, to rise by degrees. படியளக்க, to dispense to each one his daily food etc. (as the deity). படியாணி, a nail or spike by which the steps of a ladder are fastened together. படியேற, to step up (படியிறங்க, to step down). படியோலை, a deed copied from the original. வாசற்படி, steps before a door, the threshold. அப்படி, அந்தப்படி, in that manner, so, accordingly. அப்படிக்கொத்த, இப்படிக்கொத்த, அப் படிப்பட்ட, such. இப்படி, in this manner, thus. எப்படி, how. எப்படியும், எப்படியாகிலும், எப்படியே னும், by all means. மேற்படி, above-mentioned. மேற்படி ஊர், the above mentioned town.
 • II. v. i. settle (as dust or sediment) இறங்கு; 2. gather (as cream) 3. become habitual by learning or exercising, பழகு; 4. submit, obey, கீழ்ப்படி; 5. be trained and disciplined, be made orderly, சீர்திருந்து; 6. sink in the water, அமிழ்; 7. unite, mingle or mix with, join, கல. அவனுக்கு எழுத்துப்படியவில்லை, his writing is not settled. புத்தி படியவில்லை, he has no capacity. எனக்கவன் படியவில்லை, he does not obey me. பலகை படியவில்லை, the boards do not fit. விலை படியவில்லை, the price cannot be settled agreeably. காலைப் படியவைத்து நடக்க, to place one's feet carefully in walking. படிதல், v. n. mixing, joining; 2. bathing. படிந்தகை, a trained or expert hand. படிமானம், yielding, compliance. படியப் பாய, to sink as a ship. படிவு, v. n. submission, subsidence, discipline etc. படிவிக்க, (inf.) to subject, to cause to submit.
 • IV. v. t. read, recite, வாசி; 2. learn, கல்; 3. practise, பழகு. படிக்கக் கள்ளம்பண்ணுதல், v. n. playing truant as a scholar. படித்துக்கொள்ள, to learn a thing, to get a knowledge of it. படித்தவன், படித்தெடுத்தவன், படிப் பாளி (neg. படியாதவன்), a learned man. படிப்பனவு, v. n. learning, study, படிப்பு. படிப்பனை, படிப்பினை, instruction, doctrine, the moral of a leeson. படிப்பு, v. n. learning, study.

மெக்ஆல்பின் அகராதி - David W. McAlpin Dictionary
 • 6. paTi- படி read; study
 • paTi படி step, staircase; a measure of volume (about 1/2 gallon)

வின்சுலோ
 • [pṭi] ''s.'' Step, stair, round of a ladder, சோபனம். 2. Grade, rank, class, order. sphere, degree in religion, &c., நிலை. 3. Dis position, குணம், 4. Hatred, பகை. 5. The earth, as one of the series of worlds, பூமி. 6. Stirrup, அங்கவடி. 7. Weight for scales. நிறையறிகருவி. 8. The weight of a hundred ''palam,'' நூறுபலங்கொண்டது. 9. The நாழி measure, also the கொத்து measure of Jaff na. (சது.) 1. Extra daily allowance for workmen or servants on a journey, &c., ''batta,'' ஆள்படி. 11. Manner, method, way, mode, விதம். 12. Resemblance, simile, com parison, ஒப்பு. 13. Sill, the lower or upper frame of a door, வாயிற்கீழ்ப்படி or மே ற்படி. 14. Fixed daily allowance of food, generally limited, உண்ணுமளவு. ''(c.)''--Of படி measure, there are in common use, பிச்சை ப்படி, a small sized one; முத்திரைப்படி, a stamped measure. அரைப்படி. Half a measure. 2. Half ''batta.'' அவர்சொற்படி. According to his word. பார்த்தபடியாய்நின்றான். He stood fixedly gazing. கையிலெடுத்தபடியேபோனான். He carried it away in his hand, just as he took it. நீர்சொன்னபடி. As you said. நடந்தபடிநடக்கட்டும். Let it happen as is to happen. தப்பும்படியறியேன். I know not how to escape. நான்படிக்குவந்தபண்ணைக்காரனைப்போலநிற்கவா..... Am I to wait like a hired laborer for ''batta''? அவன்ஒருபடியாயிருக்கிறான். He remains in the same state. அவனுக்குஒருபடியாயிருக்கிறது. He is a little indisposed. வழக்கத்தின்படி. According to custom.
 • [pṭi] கிறேன், ந்தேன், வேன், ய, ''v. n.'' To settle as dust, or sediment; to subside, or become stationary, as water, இறங்க. 2. To gather, as cream, பாலேடுபடிய. 3. To rest on, as clouds upon a moutain; to alight, as birds; to roost, அமர. 4. To be broken in; to be trained, disciplined, reformed, habituated, tamed; made orderly; to be settled, as a handwriting; கைபழக. 5. To become subject, to be subordinate, to obey, கீழ்ப்படிய. 6. To sink in the water, to be immersed, to bathe, குளிக்க. 7. To become compressed, or flattened, by weight as olas, skins, &c., பதிய. 8. (சது.) To unite, mix, or mingle with; to join, கலக்க. படிந்தஎழுத்து. Settled handwriting. படிந்தஓலை. Olas compressed and flat tened. படிந்ததூசி. Dust settled upon any thing. படிந்தகை. A trained or expert hand. படிந்தமாடு. A trained bullock. படிந்தவேலைக்காரன். A trained or expert mechanic 2. A trained servent.
 • [pṭi] க்கிறேன், த்தேன், ப்பேன், க்க, ''v. a.'' To read, to recite, வாசிக்க. (சது.) 2. To learn, to study; to repeat in order, to commit to memory, கற்க. 3. To chant, to sing--as verses, sacred books, dramatic writings, &c., பாட. [''ex Sa. Put'ha,'' to re cite or read.] 4. ''(vul.)'' To practise, to habituate one's self, to learn or practice an art, பழக ''(c.)''

சென்னைப் பல்கலைக்கழகம் (DSAL)
 • n. < படி-. [T. K. Tu. paḍi, M.paṭi.] 1. Step, stair; rung of a ladder;சோபானம். (பிங்.) 2. Grade, rank, class, order,sphere; நிலை. முதற்படியிலிருக்கிறான். 3. Nature;தன்மை. கருமணியம் பாலகத்துப் பதித்தன்ன படியவே (சீவக. 167). 4. Stirrup; அங்கவடி. (பிங்.)5. Weight for scales; தராசின் படிக்கல். (பிங்.)6. A weight = 100 palam; நூறுபலங்கொண்டநிறையளவு. 7. The ordinary measure ofcapacity = 8 ollockskottu of Jaffna; நாழி. (பிங்.) 8. Fixed daily allowance for food; நித்தியக்கட்டளை. படியுண்பார் நுகர்ச்சிபோல் (கலித். 35). 9. Batta, subsistence money (R. F.);தினசரிச்செலவுக்காகக் கொடுக்கும் பொருள். 10.Device, means; உபாயம். பவக்கடல் கடக்கும் படியறியாது (உத்தரரா. தோத்திர. 23). 11. State, condition; நிலைமை. ஒருபடியாக இருக்கிறான். 12.Manner, mode; விதம். பாசத்தாலனகன்றம்பிபிணிப்புண்டபடியே (கம்பரா. நாகபாச. 209). 13.Sill or lintel; வாயில் நிலையின் கீழ்க்குறுக்குக்கட்டைஅல்லது மேற்குறுக்குக்கட்டை. 14. Body; உடம்பு.நினையாரவன்மைப்படியே (திவ். இயற். திருவிருத். 93).
  -- 2436 --
  15. Family, lineage; வமிசபரம்பரை. படிமன்னுபல்கலன் (திவ். திருவாய். 4, 1, 9). 16. Fitness;தகுதி. (சூடா.) சரணமாம் படியார் பிறர் யாவரோ(தேவா. 1214, 17). 17. Order; முறைமை. அழுந்தைமறையோர் படியாற்றொழ (தேவா. 493, 10). 18.Low platform for conducting ceremonies;வேதிகை. 19. Verandah; தாழ்வாரம். (யாழ். அக.)20. Reservoir of water; நீர்நிலை. (யாழ். அக.)
 • < prati. n. 1. Hatred; பகை.படிமதஞ் சாம்ப வொதுக்கி (பரிபா. 4, 18). 2. Truecopy, as of a manuscript; ஒத்த பிரதி. கிழித்தஓலை படியோலை (பெரியபு. தடுத்தாட். 56). 3. [K.paḍi.] Resemblance, comparison; உவமை. படியொருவ ரில்லாப் படியார்போலும் (தேவா. 44, 7).--part. A particle of comparison; ஓர் உவமவுருபு. (சங். அக.)
 • n. < pṛthvī. Earth; பூமி. வருடையைப் படிமகன் வாய்ப்ப (பரிபா. 11, 5).
 • n. A measure of 34 palam;34 பலங்கொண்ட ஒரு நிறை. (G. Tn. D. i, 238.)