தமிழ் லெக்சிகன் - Tamil Lexicon
  • ஆடவர் ஆடையை ஐந்து இடங்கலிற் செருகியுடுக்கும் வகை . A mode of wearing cloth by males ;

சென்னைப் பல்கலைக்கழகம் (DSAL)
  • n. < id. +. Amode of wearing cloth by males; ஆடவர்ஆடையை ஐந்து இடங்களிற் செருகியுடுக்கும் வகை.Brāh.