தமிழ் - தமிழ் அகரமுதலி
    மிகப் பருத்தல் .

தமிழ் லெக்சிகன் - Tamil Lexicon
  • மிகப்பருத்தல். Loc. To grow excessively stout;

சென்னைப் பல்கலைக்கழகம் (DSAL)
  • v. intr.Redupl. of பரு-. To grow excessively stout;மிகப்பருத்தல். Loc.