தமிழ் - தமிழ் அகரமுதலி
    எதிரி .

தமிழ் லெக்சிகன் - Tamil Lexicon
  • எதிரி. பகைவர் பணிவிட நோக்கி (நாலடி, 241). Foe, enemy;

சென்னைப் பல்கலைக்கழகம் (DSAL)
  • n. < id. Foe, enemy;எதிரி. பகைவர் பணிவிட நோக்கி (நாலடி, 241).