தமிழ் - தமிழ் அகரமுதலி
    பகற்பொழுதில் .

தமிழ் லெக்சிகன் - Tamil Lexicon
  • பகற்பொழுதில் சைனர்கள் பகல்மாறு சாப்பிடுவார்கள். Loc. In the day-time, opp. to irā-māṟu;

சென்னைப் பல்கலைக்கழகம் (DSAL)
  • adv. < id. +. Inthe day-time, opp. to irā-māṟu; பகற்பொழுதில்.சைனர்கள் பகல்மாறு சாப்பிடுவார்கள். Loc.