தமிழ் - தமிழ் அகரமுதலி
  பகுக்கை ; நடு ; நடுவுநிலை ; நுகத்தாணி ; முகூர்த்தம் ; அரையாமம் ; மத்தியானம் ; பகற்போது ; பிறரோடு கூடாமை ; கட்சி ; இளவெயில ; அறுபது நாழிகைகொண்ட நாள் ; ஊழிக்காலம் ; சூரியன் ; ஒளி ; வெளி ; கமுக்கட்டு .

தமிழ் லெக்சிகன் - Tamil Lexicon
 • பகுக்கை. (பிங்.) நெருநைப் பகலிடங்கண்ணி (புறநா.249). 1. Dividing, separating;
 • நடு. (திவா.) 2. Middle;
 • நடுவுநிலைமை, அகல்வையத்துப் பகலாற்றி (பதிற்றுப். 90, 9). 3. Middle position, impartiality;
 • நுகத்தாணி நெடுநுகத்துப் பகல்போல (பட்டினப். 206). 4. Middle or main peg in a yoke;
 • முகூர்த்தம். (பிங்) ஒருபகல் காறு நின்றான்(சீவக. 2200). 5. Period of two nāḻikai;
 • அரையாமம். அரையிருள் யாமத்தும் பகலுந் துஞ்சார் (சிலப். 4, 81). 6. Half of a yāmam;
 • மத்தியானம். Colloq. 7. Midday, noon;
 • காலைமுதல் மாலைவரையுள்ள காலம். பகல் விளங்குதியாற் பல்கதிர் விரித்தே (புறாநா. 8). 8. Day, day time, as divided from the night;
 • இளவெயில், பாய்குழை நீலம் பகலாகத் தையினாள் (பரிபா. 11, 96). 9. The morning sun;
 • அறுபது நாழிகைகொண்ட நாள். (திவா). ஓல்வ கொடா அ தொழிந்த பகலும் (நாலடி, 169). 10. Day of 24 hours
 • ஊழிக்காலம். துஞ்சலுறுஉம் பகலுறு மாலை (பதிற்றுப். 7, 8). 11. The day of destruction of the universe;
 • சூரியன். பன்மலர்ப் பூம்பொழிற் பகன் முளைத்தது போல் (மணி. 4, 92). 12. Sun.
 • பிறரோடு கூடாமை. பகலென்னும் பண்பின்மை (குறள், 851). 1. Unsociability;
 • கட்சி. (தொல். சொல். 165, சேனா.) 2. Party;
 • பிரகாசம். (திவா). 13. Light, radiance, splendour;
 • வெளி. (சீவக. 1596, உரை.) 14. Open place; openness;
 • கமுக்கட்டு. Loc. Armpit;

பாப்ரிசிஸ் அகராதி - J.P. Fabricius Dictionary
 • s. the day in opposition to the night, day-time; 2. mid-day, noon, மத்தியானம்; 3. the sun, சூரியன்; 4. a period of two Indian hours, a muhoortham, முகூர்த்தம்; 5. the middle or main peg in a yoke, நுகத்தாணி. பகலவன், பகலோன், the sun. பகலுக்கு, பகலைக்கு, for the day. பகலைக்குமேல், after mid-day, in the afternoon. பகல் சாப்பாடு, (பகற்சாப்பாடு), பக லசனம், dinner. பகல்மாறு, daily, in the day-time, பகல் மார். பகல்வத்தி, -வர்த்தி, blue lights prepared of brimstone, saltpetre etc. making light appear as day. பகல் வெளிச்சம், day-light. பகல் வெள்ளி, stars seen by day. பகல் வேஷம், masking or disguising oneself by day. பகற்கள்ளன், பகற்றிருடன், a daylight thief, a highway robber; 2. one who extorts money. பகற்காலம், the day-time; 2. the period of one's life. பகற்குறி, (in love poetry) place chosen by lovers to meet in private by day. பகற்பாடு, the day time; 2. burden for the day. பகற்பாடு தொலைந்தது, the burden for the day is over. இரவுபகல், day and night. கடும்பகல், broad day. பட்டப்பகலில், பகல் வெளிச்சத்தில், in the broad day-light, at mid-day. பிற்பகல், afternoon. முற்பகல், forenoon.

கதிர்வேலு அகராதி -Na Kadirvelu Pillai Dictionary
எல், திவா.

மெக்ஆல்பின் அகராதி - David W. McAlpin Dictionary
 • pakalu பகலு daytime, day (as opposed to night)

வின்சுலோ
 • [pakal] ''s.'' Day, as distinguished from night, day time, பகற்காலம். 2. Mid-day, noon, மத்தியானம். ''(c.)'' 3. Light, radiance, splen dor, பிரகாசம். 4. The sun, சூரியன். ''[from Sa. B'haga.'' W. p. 61.] 5. A period of two Indian hours, ''a muhurta,'' முகுர்த்தம். 6. Day of twenty-four hours, நாள். 7. Mid dle, நடு. 8. Middle or main peg in a yoke, நுகத்தாணி. 9. ''[in combin.]'' State, birth as முற்பகல், the former birth. பகலைக்குமேலே. After mid-day; in the after-noon. பகலுக்கு-பகலைக்கு. For the day or for noon, as food,&c. பகலே. [ஏ, ''emphatic.''] In the day time --as அவன் பகலேபோய்விட்டான். பகல்போலேநிலா. Moon-shine as clear as day. பட்டப்பகலிலே. In broad day-night; at mid-day. பகல்மார்--பகல்மாறு. In the day-time, daily. சைனர்கள்பகல்மாறுசாப்பிடுவார்கள், இராமாறுசாப்பி டார்கள். The Jainas eat in the day-time, not at night.

சென்னைப் பல்கலைக்கழகம் (DSAL)
 • n. < பகு-. 1. Dividing, separating; பகுக்கை. (பிங்.) நெருநைப் பகலிடங்கண்ணி (புறநா. 249). 2. Middle; நடு. (திவா.)3. Middle position, impartiality; நடுவுநிலைமை.அகல்வையத்துப் பகலாற்றி (பதிற்றுப். 90, 9).4. Middle or main peg in a yoke;நுகத்தாணி. நெடுநுகத்துப் பகல்போல (பட்டினப்.206). 5. Period of two nāḻikai; முகூர்த்தம்.(பிங்.) ஒருபகல் காறு நின்றான் (சீவக. 2200). 6.Half of a yāmam; அரையாமம். அரையிருள் யாமத்தும் பகலுந் துஞ்சார் (சிலப். 4, 81). 7. Midday,noon; மத்தியானம். Colloq. 8. [T. pagalu,K. pagal, M. pakal.] Day, day time, as dividedfrom the night; காலைமுதல் மாலைவரையுள்ள காலம்.பகல் விளங்குதியாற் பல்கதிர் விரித்தே (புறநா. 8). 9.The morning sun; இளவெயில். பாய்குழை நீலம்பகலாகத் தையினாள் (பரிபா. 11, 96). 10. Day of24 hours; அறுபது நாழிகைகொண்ட நாள். (திவா.)ஒல்வ கொடாஅ தொழிந்த பகலும் (நாலடி, 169). 11.The day of destruction of the universe;ஊழிக்காலம். துஞ்ச லுறூஉம் பகலுறு மாலை (பதிற்றுப். 7, 8). 12. Sun; சூரியன். பன்மலர்ப் பூம்பொழிற் பகன் முளைத்ததுபோல் (மணி. 4, 92). 13.cf. பகர். Light, radiance, splendour; பிரகாசம்.(திவா.) 14. Open place; openness; வெளி.(சீவக. 1596, உரை.)
 • n. < U. bagal. Armpit;கமுக்கட்டு. Loc.
 • n. < பகு-. 1. Unsociability; பிறரோடு கூடாமை. பகலென்னும் பண்பின்மை (குறள்,851). 2. Party; கட்சி. (தொல். சொல். 165, சேனா.)