தமிழ் - தமிழ் அகரமுதலி
    வளைந்த விரலணிவகை .

தமிழ் லெக்சிகன் - Tamil Lexicon
  • வளைந்த விரலணிவகை. அலங்கார நெளியிட்ட கையைக்காட்டாய் (குற்றா. குற. 66, 2). A kind of ring, as having a peculiar curve;

பாப்ரிசிஸ் அகராதி - J.P. Fabricius Dictionary
  • II. v. i. come forth crawling and wriggling (as worms) ஊர்; 2. writhe through pain, கெந்து; 3. be bent, crooked, வளை. புழு நெளிகிறது, the worm crawls. நெளி, நெளிமோதிரம், a ring that has a flexure. நெளிந்து நடக்க, to go stooping or cringing along. நெளிந்துபோக, to be bent. நெளியல், நெளிசல், v. n. crookedness, deformity. நெளிவு, v. n. crawling, flexure. நெளிவு சுளுவு அறிந்தவன், one who knows the ways and means to attain his object. நெளிவெடுக்க, to mend anything, bent.
  • VI. v. t. cause to bend, வளை; 2. bend, twist, distort the body; v. i. make proud gestures, செருக்கு; 2. be insolent, கர்வங்காட்டு. நெளித்துக்கொண்டு நடக்க, to walk struttingly or with affected motions, to walk with a distorted gait. நெளிப்பு, v. n. distorted or affected motions.

வின்சுலோ
  • [neḷi] ''s.'' [''loc.'' முடக்கு.] A finger-ring with a curve, worn by women, ஓர்மோதிரம்; [''ex'' நெளி, ''v.''] (சது.)
  • [neḷi] கிறேன், ந்தேன், வேன், நெளிய, ''v. n.'' To crawl with an undulating mo tion--as snakes, worms, maggots, &c., ஊர. 2. To writhe as the body through pain, to distort the limbs, &c., as a child, show ing airs, கெந்த. 3. To hitch, move or shift from its place as an infant, நகர. 4. To be distorted by carrying a load; to be bent on one side, as a lame person, &c., கூன. 5. To be bent, inclined, warped--as timber, articles of furniture, &c., also to be crooked, as a road, channel, &c., வளைய. ''(c.)'' அதுநெளிந்துபோயிற்று. It is bent, ''applied to a tool,'' &c. பாதைநெளிந்துகொண்டுபோகிறது. The way is crooked.
  • [neḷi] க்கிறேன், த்தேன், ப்பேன், க்க, ''v. n. and v. a.'' To cause to bend, incline, twist, வளைக்க. 2. To bend, wriggle or distort the body in walking, commonly in affectation, அசைக்க. 3. To make proud, disdainful, affected gestures, in contempt of one; to mimic, நிமிர்ந்துநடக்க. 4. To be insolent, கர்வங்காட்ட. ''(c.)'' எழுத்தைநெளித்தெழுதுகிறான். He makes crook ed letters in writing. இடுப்பைநெளித்துநடக்கிறான். She walks with a wriggling motion of the hips.

சென்னைப் பல்கலைக்கழகம் (DSAL)
  • n. < நெளி-. A kind of ring, ashaving a peculiar curve; வளைந்த விரலணிவகை.அலங்கார நெளியிட்ட கையைக்காட்டாய் (குற்றா.குற. 66, 2).