தமிழ் - தமிழ் அகரமுதலி
    பெரிய அங்குசம் .

தமிழ் லெக்சிகன் - Tamil Lexicon
  • அங்குசம். (சீவக. 1835, உரை.) A large goad;

சென்னைப் பல்கலைக்கழகம் (DSAL)
  • n. < நெடு-மை +. A large goad; பெரிய அங்குசம். (சீவக.1835, உரை.)