தமிழ் - தமிழ் அகரமுதலி
    ஒட்டடை .

தமிழ் லெக்சிகன் - Tamil Lexicon
  • ஒட்டடை. Tinn. Spider's network, cobweb;

சென்னைப் பல்கலைக்கழகம் (DSAL)
  • n. < id. +.Spider's network, cobweb; ஒட்டடை. Tinn.