தமிழ் - தமிழ் அகரமுதலி
    காண்க : நீரிழிவு ; நீர்ச்சுரப்பு .

தமிழ் லெக்சிகன் - Tamil Lexicon
  • . 2. See நீரிழவு.
  • . 1. See நீர்ச்சுரப்பு.

சென்னைப் பல்கலைக்கழகம் (DSAL)
  • n. < id. +. 1. Seeநீர்ச்சுரப்பு. 2. See நீரிழிவு.