தமிழ் - தமிழ் அகரமுதலி
    காண்க : நிலவு .

தமிழ் லெக்சிகன் - Tamil Lexicon
  • சந்திரிகை. விசும்பி னகனிலாப் பாரிக்குந்திங்களும் (நாலடி, 151). [M. nilā.] 1. Moonlight;
  • சந்திரன். துணிநிலா வணியினான் (திருவாச. 35, 5). 2. [T. nela.] Moon;
  • ஒளி. நிலாவிரித்து முச்சக முற்றும் நிழல்செய (திருநூற். 78). 3. Light, splendour;

சென்னைப் பல்கலைக்கழகம் (DSAL)
  • n. < நிலாவு-. [M. nilā.] 1.Moonlight; சந்திரிகை. விசும்பி னகனிலாப் பாரிக்குந்திங்களும் (நாலடி, 151). 2. [T. nela.] Moon;சந்திரன். துணிநிலா வணியினான் (திருவாச. 35, 5).3. Light, splendour; ஒளி. நிலாவிரித்து முச்சகமுற்றும் நிழல்செய (திருநூற். 78).