தமிழ் - தமிழ் அகரமுதலி
    பூமி அதிர்வு ; பூகம்பம் .