பாப்ரிசிஸ் அகராதி - J.P. Fabricius Dictionary
  • III. v. i. be filled up, become full, level, சமனாகு; 2. become covered with flesh, as a healing sore, தசை மூடு; 3. average, சகட்டுத்தொகையாகு; v. t. make even (the ground) level, சம னாக்கு; 2. equalize, proportionate, சரிப்படுத்து; 3. make up a deficiency, குறைதீர். நிரவிச் சாப்பிட்டார்கள், many persons partook of food dressed for a few. நிரவல், v. n. making up a deficiency. நிரவிக்கொள்ள, to adjust affairs with one another.

வின்சுலோ
  • [nirvu] கிறது, நிரவினது, ம், நிரவ, ''v. n.'' To be filled up, to become level, full, covered, as a well of furrow, சமனாக. 2. To become covered with flesh, as a healing sore or gash, தசைமூட. 3. ''(fig.)'' To be liquidated as a debt by payment, சரியாக. 4. To average, சகட்டுத்தொகையாக. ''(c.)''
  • [nirvu] கிறேன், நிரவினேன், வேன், நிரவ, ''v. a.'' To level; to fill up a hole or a well, &c., சமனாக்க. 2. To make up a deficiency, குறைதீர்க்க. 3. To equalize, as threads for weaving, to proportionate, சரிப்படுத்த. ''(c.)'' வரவுசெலவுநிரவிக்கொண்டுபோம். The income will equal the expenditure.