தமிழ் லெக்சிகன் - Tamil Lexicon
  • சராசரி. Loc. Average;

வின்சுலோ
  • ''v. noun.'' Becoming even, level, filled சமனாதல். 2. Being obliterated, as furrows by the rain, நிரவுதல்.
  • ''v. noun.'' Making up a defi ciency, சமனாக்கல்.

சென்னைப் பல்கலைக்கழகம் (DSAL)
  • n. < நிரவு-. Average; சராசரி. Loc.